Bài 35 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC. Qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao ?

Lời giải:

Theo tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song thì qua một điểm ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b song song với đường thẳng AC.

Giải bài 35 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 36 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1): Ở hình 23, cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống

Giải bài 36 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 36 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Căn cứ vào hình vẽ, ta điền được như sau:

Giải bài 36 trang 94 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 37 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Giải bài 37 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Vì a // b nên hai tam giác CAB và CDE có:

Giải bài 37 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 38 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống trong bảng

Giải bài 38 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 38 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 39 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 150o.

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Giải bài 39 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 39 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 39 trang 95 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng với góc A1 (là hai góc so le trong ) nên góc đó bằng 30o