Bài 36 (trang 123 SGK Toán 7 Tập 1): Trên hình 100 ta có OA = OB, góc OAC = góc OBD. Chứng minh rằng AC = BD

Giải bài 36 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Xét ΔOAC và ΔOBD có:

Giải bài 36 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nên ΔOAC = ΔOBD (g.c.g)

Suy ra AC = BD

Bài 37 (trang 123 SGK Toán 7 Tập 1): Trên mỗi hình 101, 102, 103 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải bài 37 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Tính các góc còn lại trên mỗi hình ta được:

Giải bài 37 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ta có ΔABC = ΔFDE (g.c.g) vì:

Giải bài 37 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

ΔNQR = ΔRPN (g.c.g) vì

Giải bài 37 trang 123 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 38 (trang 124 SGK Toán 7 Tập 1): Trên hình 104 ta có AB // CD, AC // BD. Hãy chứng minh rằng AB = CD, AC = BD.

Giải bài 38 trang 124 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Kí hiệu góc như hình dưới:

Giải bài 38 trang 124 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vẽ đoạn thẳng AD

Xét ΔABD và ΔDAC có:

Giải bài 38 trang 124 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Do đó ΔABD = ΔDAC (g.c.g)

Suy ra AB = CD ; BD = AC (đpcm)