Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 13: Điền vào chỗ trống (…):

a) Nếu x = 3,5 thì |x|=⋯

Nếu x = (-4)/7 thì |x|=⋯

b)Nếu x > 0 thì |x|=⋯

Nếu x = 0 thì |x|=⋯

Nếu x < 0 thì |x|=⋯

Lời giải

a) Nếu x = 3,5 thì |x| = 3,5

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

b)Nếu x > 0 thì |x| = x

Nếu x = 0 thì |x| = 0

Nếu x < 0 thì |x| = -x

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 13: Điền vào chỗ trống (…):

a) Nếu x = 3,5 thì |x|=⋯

Nếu x = (-4)/7 thì |x|=⋯

b)Nếu x > 0 thì |x|=⋯

Nếu x = 0 thì |x|=⋯

Nếu x < 0 thì |x|=⋯

Lời giải

a) Nếu x = 3,5 thì |x| = 3,5

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

b)Nếu x > 0 thì |x| = x

Nếu x = 0 thì |x| = 0

Nếu x < 0 thì |x| = -x

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 14: Tìm |x|, biết:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 4 trang 14: Tính

a) – 3,116 + 0,263

b) (-3,7) . (-2,16)

Lời giải

a) – 3,116 + 0,263 = -(3,116 – 0,263) = – 2,853

b) (-3,7). (-2,16) = +(3,7.2,16) = 7,992

Bài 17 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): 1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng:

a) |-2,5| = 2,5 ;    b)|-2,5| = -2,5 ;    c)|-2,5| = -(-2,5)

2. Tính x biết:

Giải bài 17 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

1. Ta có |x| ≥ 0 nên các câu a, c đúng, b sai.

2.

Giải bài 17 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 17 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): 1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng:

a) |-2,5| = 2,5 ;    b)|-2,5| = -2,5 ;    c)|-2,5| = -(-2,5)

2. Tính x biết:

Giải bài 17 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

1. Ta có |x| ≥ 0 nên các câu a, c đúng, b sai.

2.

Giải bài 17 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 18 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Tính:

a) -5,17 – 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

Lời giải:

a) -5,17 – 0,469 = -( 5,17 + 0,469 ) = -5,639

b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 -1,73 ) = -0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

d) (-9,18) : 4,25 = – 2,16

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Với bài tập Tính tổng S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Bài làm của Hùng

S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= [(-2,3) + (-0,7) + (-1,5)] + 41,5

= (-4,5) + 41,5

= 37

Bài làm của Liên

S = (-2,3 ) + 41,5+ (-0,7) + (-1,5)

= [(-2,3) +(-0,7) ] + [(41,5 ) + (-1,5) ]

= (-3) + 40

= 37

a) Hãy giải thích cách làm mỗi bạn.

b) Theo em nên làm cách nào.

Lời giải:

a) Bạn Hùng áp dụng tính chất giao hoán để nhóm các số hạng cùng dấu lại rồi thu gọn sau đó tính tổng hai số thập phân trái dấu. Bạn Liên nhóm cặp các số hạng một cách hợp lý thu gọn rồi tính tổng hai số hạng trái dấu.

b) Theo em trong trường hợp trên nên làm theo cách của Liên vì nó dễ làm hợp lý và lời giải đẹp hơn.

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

Lời giải:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = 6,3 + 2,4 + (-3,7) + (-0,3) = 8,7 + (-4) = 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = (-4,9) + (4,9) + (5,5) +(-5,5) = 0

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2 = (2,9) + (-2,9) + (4,2) + (-4,2)+ 3,7 = 3,7

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5) = 2,8 . [(-6,5) + (-3,5)] = 2,8 .(-10) = -28