Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 8 trang 28: Cho tỉ lệ thức Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Hãy so sánh các tỉ số Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho.

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 8 trang 29: Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8; 9; 10

Lời giải

Ta có: Gọi số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (học sinh)

Theo giả thiết có dãy tỉ số sau: Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x và y biết

Giải bài 54 trang 30 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

và x + y = 16.

Lời giải:

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Giải bài 54 trang 30 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

=> x = 3.2 = 6

y = 2.5 = 10

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x, y biết x : 2 = y : (-5) và x – y = -7.

Lời giải:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

Giải bài 55 trang 30 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

=> x = 2.(-1) = -2

y = (-1) .(-5) = 5

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x, y biết x : 2 = y : (-5) và x – y = -7.

Lời giải:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

Giải bài 55 trang 30 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

=> x = 2.(-1) = -2

y = (-1) .(-5) = 5

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa 2 cạnh của nó là 2/5 và chu vi là 28m.

Lời giải:

Gọi x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều dài (x, y > 0)

Ta có (x + y).2 = 28 => x + y = 14

Giải bài 56 trang 30 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

=>     x = 2.2 = 4 (m)

=>     y = 2.5 = 10 (m)

Vậy diện tích hình chữ nhật S = 4.10 = 40 (m2)

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn biết rằng ba bạn có 44 viên bi.

Lời giải:

Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi của ba bạn Minh, Hùng,Dũng (x, y, z ∈ N*)

Theo đề bài ta có

Giải bài 57 trang 30 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

=> x = 2.4 = 8

y = 4.4 = 16

z = 5.4 = 20

Vậy số viên bi của Minh Hùng Dũng lần lượt là 8, 16, 20 viên.

Bài 58 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1): Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

Lời giải:

Gọi x, y lần lượt là số cây trồng được của lớp 7A, 7B (0 < x < 20, 20 < y; x, y ∈ N*)

Theo đề bài ta có

Giải bài 58 trang 30 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

=> x = 20.4 = 80 (cây)

y = 20.5 = 100 (cây)