Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5: Vì sao các số 0,6 ; -1,25; Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 là các số hữu tỉ ?

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Các số 0,6 ; -1,25 ; Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 viết được dưới dạng phân số Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 với a,b ∈ Z và b ≠ 0 nên các số đó là các số hữu tỉ

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5: Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Lời giải

Số nguyên a viết được dưới dạng phân số Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 với a,b ∈ Z và b ≠ 0

Ví dụ:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

nên a là số hữu tỉ

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 5: Biểu diễn các số nguyên: -1 ; 1; 2 trên trục số

Lời giải

Số nguyên -1 được biểu diễn bởi điểm A nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị

Số nguyên 1 được biểu diễn bởi điểm B nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 1 đơn vị

Số nguyên 2 được biểu diễn bởi điểm C nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị

Ta có trục số

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 6: So sánh hai phân số : Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 7: Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm ?

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Số hữu tỉ không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm là: Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1): Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂) thích hợp vào ô vuông

Giải bài 1 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Điền kí hiệu:

Giải bài 1 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 7 Tập 1): a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn

Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a)

Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Biểu diễn trên trục số:

Giải bài 2 trang 7 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1): So sánh các số hữu tỉ

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a)

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vì -22 < -21 và 77 > 0 nên x < y

b)

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vì -216 < -213 và 300 > 0 nên y < x

c)

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy x = y

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1): So sánh các số hữu tỉ

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a)

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vì -22 < -21 và 77 > 0 nên x < y

b)

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vì -216 < -213 và 300 > 0 nên y < x

c)

Giải bài 3 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy x = y

Bài 5 (trang 8 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn: Sử dụng tính chất: Nếu a, b, c ∈ Z và a < b thì a + c < b + c

Lời giải:

Giải bài 5 trang 8 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vì a < b => a + a < a + b => 2a < a + b

Do 2a < a + b nên x < z         (1)

Vì a < b nên a + b < b + b => a + b < 2b

Do a + b < 2b nên z < y         (2)

Từ (1) và (2) => x < z < y (đpcm)

Xem thêm lời giải chi tiết , video bài giảng và nhiều tài liệu hay của chương trình toán lớp 7 tại website Edusmart.vn