Giải bài tập SGK toán 7 tập 2 Phần Đại số- Chương 4-Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 9 trang 48: x = -2; x = 0 và x = 2 có phải là các nghiệm của đa thức x3 – 4x hay không? Vì sao ?

Lời giải

Giá trị của đa thức x3 – 4x tại x = -2 là: (-2)3 – 4.( – 2) = – 8 + 8 = 0

Giá trị của đa thức x3 – 4x tại x = 0 là: 03 – 4.0 = 0 – 0 = 0

Giá trị của đa thức x3 – 4x tại x = 2 là: 23 – 4.2 = 8 – 8 = 0

Vậy x = -2; x = 0 và x = 2 có phải là các nghiệm của đa thức x3 – 4x

( vì tại các giá trị đó của biến, đa thức có giá trị bằng 0)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 9 trang 48: Trong các số cho sau, với mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức ?

a) P(x) = 2x + Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7
b) Q(x) = x2 – 2x -3 3 1 -1

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Vậy x = Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 là nghiệm của đa thức P(x) = 2x + Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

b) Q(3) = 32 – 2.3 – 3 = 9 – 6 – 3 = 0

Q(1) = 12 – 2.1 – 3 = 1 – 2 – 3 = – 4

Q(-1) = (-1)2 – 2.(-1) – 3 = 1 + 2 – 3 = 0

Vậy x = 3 và x = – 1 là nghiệm của đa thức Q(x) = x2 – 2x – 3

Bài 54 (trang 48 SGK Toán 7 tập 2): Kiểm tra xem:

a) Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 có phải là nghiệm của đa thức Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 không.

b) Mỗi số x = 1; x = 3 có phải là một nghiệm của đa thức Q(x) = x2 – 4x + 3 không.

Lời giải:

a) Tính giá trị P(x) tại Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 ta có:

Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Vậy tại Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 thì P(x) ≠ 0 nên Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 không phải nghiệm của P(x).

b) Ta có: Q(1) = 12 – 4.1 + 3 = 1 – 4 + 3 = 0

⇒ x = 1 là nghiệm của Q(x)

Q(3) = 32 – 4.3 + 3 = 9 – 12 + 3 = 0

⇒ x = 3 là nghiệm của Q(x)

Vậy x = 1 ; x = 3 là nghiệm của Q(x).

Kiến thức áp dụng

Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.

Bài 55 (trang 48 SGK Toán 7 tập 2): a) Tìm nghiệm của đa thức P(y) = 3y + 6.

b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: Q(x) = y4 + 2

Lời giải:

a) Ta có: P(x) = 3y + 6 có nghiệm khi:

    ⇔ 3y + 6 = 0

    ⇔ 3y = –6

    ⇔ y = –2

Vậy đa thức P(y) có nghiệm là y = –2.

b) Ta có:

Nhận xét : Với mọi số thực y ta có : y4 = (y2)2 ≥ 0 ⇒ y4 + 2 ≥ 2 > 0.

Vậy với mọi số thực y thì Q(y) > 0 nên không có giá trị nào của y để Q(y) = 0 hay đa thức vô nghiệm.

Kiến thức áp dụng

Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.

Bài 56 (trang 48 SGK Toán 7 tập 2): Đố: Bạn Hùng nói: “Ta chỉ có thể viết được một đa thức một biến có một nghiệm bằng 1”.

Bạn Sơn nói: “Có thể viết được nhiều đa thức một biến có nghiệm bằng 1”.

Ý kiến của em ?

Giải bài 56 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

– Bạn Hùng nói sai.

– Bạn Sơn nói đúng.

– Có rất nhiều đa thức một biến khác nhau có một nghiệm bằng 1.

Chẳng hạn:

    A(x) = x – 1

    B(x) = 1 – x

    C(x) = 2x – 2

    D(x) = -3×2 + 3

    ……..

(Miễn là tổng hệ số của biến x và hệ số tự do luôn bằng 0.)

Kiến thức áp dụng

Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.