Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 55: Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10 cm3 và 15 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.

Lời giải

Khối lượng của hai thanh tỉ lệ theo hệ số tỉ lệ : 10/15

Gọi khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là : x và y (gam)

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

⇒ x = 8,9 . 10 = 89 (gam)

y = 8,9 . 15 = 133,5 (gam)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 55: Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.

Lời giải

Theo đề bài ta có :

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 55: Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10 cm3 và 15 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.

Lời giải

Khối lượng của hai thanh tỉ lệ theo hệ số tỉ lệ : 10/15

Gọi khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là : x và y (gam)

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

⇒ x = 8,9 . 10 = 89 (gam)

y = 8,9 . 15 = 133,5 (gam)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 55: Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.

Lời giải

Theo đề bài ta có :

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Bài 6 (trang 55 SGK Toán 7 Tập 1): Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.

a) Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x

b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5kg?

Lời giải:

a) Vì khối lượng của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài nên y= kx.

Theo đề bài ta có y = 75 thì x = 3 thay vào công thức ta được 75 = k.3 hay k = 25.

Vậy y = 25x.

b) Vì y = 25x nên khi y = 4,5kg = 4500g thì x = 4500 : 25 = 180.

Vậy cuộn dây dài 180m.