Bài 15 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình 8a). Gập giấy như hình 8b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp giấy zt (hình 8c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ hành động trên

Giải bài 15 trang 86 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Kết luận rút ra từ các hoạt động trên:

– Nếp gấp zt vuông góc với đường thẳng xy tại O. Có bốn góc vuông là góc xOz, yOz, yOt, tOx.

Bài 16 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng eke

Lời giải:

Giải bài 16 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Thứ tự vẽ đường thẳng d’ và d’ ⊥ d như sau (hình vẽ):

– Đặt eke sao cho một mép góc vuông của eke đi qua điểm A mép góc vuông kia của eke nằm trên đoạn thẳng d

– Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của eke đi qua điểm A

– Dùng eke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phía thành đường thẳng d’ vuông góc với d

Bài 17 (trang 81 SGK Toán 7 Tập 1): Dùng eke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình 10 (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Giải bài 17 trang 81 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Dùng eke kiểm tra ta được:

Hình a): a và a’ không vuông góc

Hình b): a ⊥ a’

Hình c): a ⊥ a’

Bài 18 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng 45o. Lấy điểm A bất kì nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng d1 vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng d2vuông góc với tia Oy tại C.

Lời giải:

Sau khi vẽ ta được các hình sau đây

Giải bài 18 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 19 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ lại hình 11 và nói rõ trình tự vẽ hình

Lời giải:

Giải bài 19 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Có thể vẽ hình đã cho theo nhiều trình tự khác nhau. Ví dụ:

Trình tự 1:

– Vẽ đường thẳng d2 bất kì

– Vẽ đường thẳng d1 cắt d2 tại O và tạo với d2 góc 60o

Giải bài 19 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

– Vẽ đoạn thẳng AB vuông góc với d1 tại B

– Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với d2 tại C

Trình tự 2:

– Vẽ hai đường thẳng d1, d2 cắt nhau tại O và tạo thành góc 60o

– Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia Od1

– Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với tia Od2 điểm C nằm trên tia Od2

Giải bài 19 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 20 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng ấy.

(Vẽ hình trong hai trường hợp: ba điểm A, B, C không thẳng hàng và ba điểm A, B, C thẳng hàng)

Lời giải:

Sau khi vẽ ta được hình sau:

Giải bài 20 trang 87 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7