Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 11: Tính

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 11: Tính

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Bài 12 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1): Ta có thể viết số hữu tỉ

Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

dưới dạng sau đây

Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm ví dụ.

Lời giải:

Mỗi câu có nhiều đáp số chẳng hạn.

Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 12 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1): Ta có thể viết số hữu tỉ

Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

dưới dạng sau đây

Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm ví dụ.

Lời giải:

Mỗi câu có nhiều đáp số chẳng hạn.

Giải bài 12 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 13 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Giải bài 13 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 13 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 14 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1): Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống:

Giải bài 14 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

– Kết quả:

Giải bài 14 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

– Các bước tính:

Tính theo hàng ngang theo thứ tự từ trên xuống:

Giải bài 14 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Tính theo cột dọc theo thứ tự trừ trái sang phải:

Giải bài 14 trang 12 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 15 (trang 13 SGK Toán 7 Tập 1): Đố em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc lá bằng dấu các phép tính cộng trừ nhân chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Giải bài 15 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Có nhiều cách nối chẳng hạn:

4(-25) + 10 : (-2) = (-100) + (-5) = -105

Giải bài 15 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 15 (trang 13 SGK Toán 7 Tập 1): Đố em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc lá bằng dấu các phép tính cộng trừ nhân chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Giải bài 15 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Có nhiều cách nối chẳng hạn:

4(-25) + 10 : (-2) = (-100) + (-5) = -105

Giải bài 15 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 16 (trang 13 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Giải bài 16 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 16 trang 13 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7