Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 11 trang 41: Tìm căn bậc hai của 16

Lời giải

Ta có : 42 = 16 và (-4)2 = 16

Nên 4 và – 4 là các căn bậc hai của 16

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 11 trang 41: Viết các căn bậc hai của : 3 ; 10 ; 25

Lời giải

Ta có : Các căn bậc hai của 3 : √3 ;-√3

Các căn bậc hai của 10 : √10 ;-√10

Các căn bậc hai của 25 : 5 ; – 5

Bài 82 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1): Theo mẫu: Vì 22 = 4 nên √4 = 2. Hãy hoàn thành bài tập sau

a) Vì 52 = … nên √ = 5

b) Vì 7 … . = 49 nên … = 7

c) Vì 1 … = 1 nên √1 =

Giải bài 82 trang 41 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) Vì 52 = 25 nên √25 = 5

b) Vì 72 = 49 nên √49 = 7

c) Vì 12 = 1 nên √1 = 1

Giải bài 82 trang 41 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 83 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1): Ta có √25 = 5 ; -√25 = -5 ; √(-5)2 = √25 = 5

Theo mẫu trên hãy tính

Giải bài 83 trang 41 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) √36 = 6

b) -√16 = -4

Giải bài 83 trang 41 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 84 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1): Nếu √x = 2 thì x2 bằng

A. 2 ;    B. 4 ;    C. 8 ;    D. 16

Lời giải:

Ta có √x = 2 nên x = 4

Do đó x2 = 16

Vậy chọn D

Bài 85 (trang 42 SGK Toán 7 Tập 1): Điền số thích hợp vào ô trống.

Giải bài 85 trang 42 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

(Bởi vì bảng khá dài nên mình chia thành 2 bảng, các bạn cần chú ý nhé)

Giải bài 85 trang 42 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 86 (trang 42 SGK Toán 7 Tập 1): Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 86 trang 42 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Hình dưới là cách bấm máy tính và kết quả của các phép tính trên:

Giải bài 86 trang 42 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7