Bài 91 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

Giải bài 91 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

(Chữ số cần điền là chữ số được in đậm)

Giải bài 91 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 92 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Sắp xếp các số thực:

Giải bài 92 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn các giá trị tuyệt đối của chúng.

Lời giải:

Giải bài 92 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 93 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x biết:

a) 3,2x + (-1,2)x + 2,7 = -4,9

b) (-5,6)x + 2,9x – 3,86 = -9,8

Lời giải:

a) 3,2x + (-1,2)x + 2,7 = -4,9

2x = -4,9 – 2,7

2x = -7,6

x = -7,6 : 2

x = -3,8

b) (-5,6)x + 2,9x – 3,86 = -9,8

-2,7x = -9,8 + 3,86

-2,7x = -5,94

x = -5,94 : (-2,7)

x = 2,2

Bài 94 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy tìm các tập hợp:

a) Q ∩ I ;        b) R ∩ I

Lời giải:

a) Q ∩ I = ∅

b) R ∩ I = I

Bài 95 (trang 45 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị biểu thức:

Giải bài 95 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 95 trang 45 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7