Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 51: Hãy viết công thức tính:

a) Quãng đường đi được s(km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 km/h;

b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3). (Chú ý: D là một hằng số khác 0)

Lời giải

Ta có: a) s = 15 . t (km)

b) m = V.D

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 51: Hãy viết công thức tính:

a) Quãng đường đi được s(km) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 km/h;

b) Khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3). (Chú ý: D là một hằng số khác 0)

Lời giải

Ta có: a) s = 15 . t (km)

b) m = V.D

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 53: Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau:

x X1= 3 X2 = 4 X3 = 5 X4 = 6
y Y1 = 6 Y2 = ? Y3 = ? Y4 = ?

a) Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x;

b) Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp;

c) Có nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của y và x?

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

a)x1 = 3; y1 = 6 nên hệ số tỉ lệ của y đối với x là 6 : 3 = 2

b)

x X1 = 3 X2 = 4 X3 = 5 X4 = 6
y Y1 = 6 Y2 = 8 Y3 = 10 Y4 = 12

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Bài 1 (trang 53 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biết đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4;

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15;

Lời giải:

Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát y = k.x

a) Với x = 6, y = 4 ta có: 4 = k.6

Suy ra

Giải bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x -3 -1 1 2 5
y -4

Lời giải:

x và y tỉ lệ thuận nên y = k.x

Giải bài 2 trang 54 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Từ đó ta tìm được y lần lượt là:

(-2).(-3) = 6 ;       (-2) (-1) = 2;

(-2).1 = (-2) ;       (-2).5 = -10

Ta được bảng sau

x -3 -1 1 2 5
y 6 2 -2 -4 -10

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1): Các giá trị tương ứng của V và m được cho tương ứng trong bảng sau:

Giải bài 3 trang 54 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

a) Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên

b) Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận hay không

Lời giải:

Các ô trống trong bảng đều có cùng một giá trì là 7,8 vì

Giải bài 3 trang 54 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy m và V là hai đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 4 (trang 54 SGK Toán 7 Tập 1): Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

Lời giải:

z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có z = k.y

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên ta có y = h.x

Do đó z = k.y = k.h.x = (k.h).x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.h