Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 9 trang 33: Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Viết dạng thập phân của các phân số đó.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có : Xét mẫu số của các phân số đã cho

4 = 22 ; 6 = 2.3 ; 50 = 52.2 ; 125 = 53 ; 45 = 32.5 ; 14 = 2.7

-Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là :

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Vì mẫu của chúng không có ước nguyên tố khác 2 và 5

-Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là :

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Vì mẫu của chúng có ước nguyên tố khác 2 và 5

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 9 trang 33: Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Viết dạng thập phân của các phân số đó.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có : Xét mẫu số của các phân số đã cho

4 = 22 ; 6 = 2.3 ; 50 = 52.2 ; 125 = 53 ; 45 = 32.5 ; 14 = 2.7

-Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là :

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Vì mẫu của chúng không có ước nguyên tố khác 2 và 5

-Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là :

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Vì mẫu của chúng có ước nguyên tố khác 2 và 5

Bài 65 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): Giải thích vì sao các phân số sau viết dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó:

Giải bài 65 trang 34 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Các phân số đã cho có mẫu dương và các mẫu đó đều không chứa thừa số nguyên tố nào khác ngoài 2 và 5 nên chúng viết đươc dưới dạng số thập phân hữu hạn

Ta được:

Giải bài 65 trang 34 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 65 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): Giải thích vì sao các phân số sau viết dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó:

Giải bài 65 trang 34 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Các phân số đã cho có mẫu dương và các mẫu đó đều không chứa thừa số nguyên tố nào khác ngoài 2 và 5 nên chúng viết đươc dưới dạng số thập phân hữu hạn

Ta được:

Giải bài 65 trang 34 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 66 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1): Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó

Giải bài 66 trang 34 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Các phân số đã cho có mẫu dương và các mẫu đó đều có chứa thừa số nguyên tố khác 2 và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ta được:

Giải bài 66 trang 34 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 67 (trang 34 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải bài 67 trang 34 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hãy tìm số nguyên tố x có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn . Có thể điền đươc mấy số như vậy ?

Lời giải:

Các số nguyên tố có một chữ số là 2, 3, 5, 7

Điền vào ô vuông ta được

Giải bài 67 trang 34 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Trong các phân số trên các phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là

Giải bài 67 trang 34 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy có thể điền 2, 3, 5