Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên :

Giải bài 59 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 59 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên :

Giải bài 59 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 59 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 61 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm ba số x, y, z biết

Giải bài 61 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Ta có:

Giải bài 61 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nên    x = 2.8 = 16

y = 2.12 = 24

z = 2.15 = 30

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x, y biết

Giải bài 62 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 62 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

=>    x = 2k và y = 5k

Từ xy = 10 suy ra

2k.5k = 10 => 10k2 = 10 => k = ±1

– Với k = 1 ta được x = 2; y = 5

– Với k = -1 ta được x = -2; y = -5

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm hai số x, y biết

Giải bài 62 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 62 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

=>    x = 2k và y = 5k

Từ xy = 10 suy ra

2k.5k = 10 => 10k2 = 10 => k = ±1

– Với k = 1 ta được x = 2; y = 5

– Với k = -1 ta được x = -2; y = -5

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Chứng minh tỉ lệ thức

Giải bài 63 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

(a – b ≠ 0, c – d ≠ 0) ta có thể suy ra tỉ lệ thức

Giải bài 63 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 63 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

Giải bài 63 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 64 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1): Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tìm số học sinh mỗi khối.

Lời giải:

Gọi x, y, z, t lần lượt là số học sinh các khối 6, 7, 8, 9

Theo đề bài ta có

Giải bài 64 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

Giải bài 64 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

=> y = 35.8 = 280

=> t = 6.35 = 210

Giải bài 64 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7