Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 96: Xem hình 27, (cho biết a⏊c và b⏊c)

a) Dự đoán xem a và b có song song với nhau không ?

b) Sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song hãy suy ra a//b

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có : a) dự đoán : a và b có song song với nhau

b) ∠A1 và ∠B1 là hai góc so le trong và ∠A1 = ∠B1 = 900 nên theo dấu hiệu nhận biết a//b

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 97: Xem hình 28a (cho biết d’//d và d’’//d)

a) Dự đoán xem d’ và d’’ có song song với nhau không ?

b) Vẽ đường thẳng a vuông góc với d (như hình 28b) rồi trả lời các câu hỏi sau:

• a có vuông góc với d’ không ? Vì sao ?

• a có vuông góc với d’’ không ? Vì sao ?

• d’ có song song với d’’ không ? Vì sao ?

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có:

a) Dự đoán : d’ và d’’ có song song với nhau

b) Vì a vuông góc với d ⇒ ∠A1 = 90o

• a có vuông góc với d’

Vì d//d’ ⇒ ∠A1 = ∠B1 ( hai góc đồng vị)

⇒ ∠B1 = 90o

• a có vuông góc với d’’

Vì d//d’’ ⇒ ∠A1 = ∠C1 (hai góc đồng vị)

⇒∠C1 = 90o

• d’ có song song với d’’

Vì ∠B1 = ∠C1 = 90o mà hai góc ở vị trí đồng vị

Bài 40 (trang 97 SGK Toán 7 Tập 1): Căn cứ vào hình 29. Hãy điền vào chỗ trống

Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì …

Nếu a // b và c ⊥ a thì …

Giải bài 40 trang 97 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Điền vào chỗ trống như sau:

Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b

Nếu a // b và c ⊥ a thì c ⊥ b

Bài 41 (trang 97 SGK Toán 7 Tập 1): Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống:

Nếu a // b và a // c thì …

Giải bài 41 trang 97 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Nếu a // b và a // c thì b // c