Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 17: Tính

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 18: Tính

a) (-3)2.(-3)3 b)(-0,25)5:(-0,25)3

Lời giải

Ta có:

a) (-3)2.(-3)3 = (-3)(2+3) = (-3)5 = -243

b) (-0,25)5:(-0,25)3 = (-0,25)(5-3) = (-0,25)2 = Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 18: Tính và so sánh:

a) (22 )3 và 26

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có:

a) (22 )3 = 22.3 = 26

⇒ (22 )3 = 26

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 18: Điền số thích hợp vào ô vuông:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Bài 27 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Giải bài 27 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 27 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 28 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Giải bài 28 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

(Lưu ý: Lũy thừa (hay số mũ) lẻ của dấu âm thì là dấu âm. Lũy thừa chẵn của dấu âm thì là dấu dương)

Giải bài 28 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Viết số

Giải bài 29 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

dưới dạng một lũy thừa, ví dụ

Giải bài 29 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hãy tìm các cách viết khác.

Lời giải:

Giải bài 29 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x biết:

Giải bài 30 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 30 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Viết các số (0,25)8 và (0,125)4 dưới dạng các lũy thừa với cơ số 0,5.

Lời giải:

Ta có:

(0,25)8 = [(0,5)2]8 = 0,516

(0,125)4 = [(0,5)3]4 = 0,512

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 7 Tập 1): Đố: Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất. (Chọn được càng nhiều càng tốt).

Lời giải:

Ta có số nguyên dương nhỏ nhất là 1 nên:

11 = 12 = 13 = 14 = … = 1

10 = 20 = 30 = … 90 = 1

Bài 33 (trang 20 SGK Toán 7 Tập 1): Dùng máy tính bỏ túi để tính:

(3,5)2 ;    (-0,12)3 ;    (1,5)4 ;    (-0,1)5 ;    (1,2)6

Lời giải:

Sử dụng máy tính và lần lượt thực hiện như sau:

Giải bài 33 trang 20 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7