Giải bài tập SGK toán 7 tập 2 Phần Đại số- Bài tập Ôn cuối năm Phần Đại Số

Bài 1 (trang 88 SGK Toán 7 tập 2): Thực hiện các phép tính:

Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2): Với giá trị nào của x thì ta có:

a) |x| + x = 0 ;     b) x + |x| = 2x

Lời giải:

a) |x| + x = 0 ⇔ |x| = -x ⇔ x ≤ 0.

b) |x| + x = 2x ⇔ |x| = 2x – x ⇔ |x| = x ⇔ x ≥ 0.

Kiến thức áp dụng

Giải bài tập Toán lớp 7Bài 3 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2):

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7Lời giải:

Áp dụng tính chất tỉ lệ thức ta có:

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7Kiến thức áp dụng

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7Bài 4 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2): Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2 ; 5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với vốn đầu tư?

Lời giải:

Gọi tiền lãi của mỗi đơn vị là a, b, c (triệu đồng)

Vì tiền lãi được chia tỉ lệ với vốn đầu tư nên a, b, c tỉ lệ với 2, 5 và 7 do đó Giải bài 4 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Số tiền lãi là 560 triệu, nghĩa là a + b + c = 560.

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

Giải bài 4 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7Suy ra:

    a = 2.40 = 80

    b = 5.40 = 200

    c = 7.40 = 280

Vậy tiền lãi của mỗi đơn vị lần lượt là 80 triệu, 200 triệu, 280 triệu.

Kiến thức áp dụng

Giải bài 4 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7Bài 5 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2): Cho hàm số: Giải bài 5 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

Giải bài 5 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7Lời giải:

Giải bài 5 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Giải bài 5 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Giải bài 5 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7Bài 6 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2): Biết đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(–2 ;–3). Hãy tìm a.

Lời giải:

Điểm M(-2;-3) thuộc đồ thị hàm số y = ax.

⇒ yM = a.xM.

Mà xM = -2; yM = -3.

⇒ -3 = a.(-2)

Giải bài 6 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7Kiến thức áp dụng

Điểm M(xM; yM) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) ⇔ yM = f(xM).

Bài 7 (trang 89 SGK Toán 7 tập 2): Biểu đồ dưới đây biểu thị tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học Tiểu học ở một vùng của nước ta:

Giải bài 7 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Hãy cho biết:

a) Tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 đến 10 tuổi của vùng Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long đi học tiểu học.

b) Vùng nào có tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đi học Tiểu học cao nhất, thấp nhất.

Lời giải:

a) Tỉ lệ trẻ em từ 6 đến 10 tuổi của vùng Tây Nguyên đi học đạt 92,29%.

Tỉ lệ trẻ em từ 6 đến 10 tuổi của vùng đồng bằng sông Cửu Long đi học đạt 87,81%.

b) Dựa vào biểu đồ ta nhận thấy: Vùng đồng bằng sông Hồng có tỉ lệ trẻ em từ 6 – 10 tuổi đi học tiểu học cao nhất và vùng đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ trẻ em từ 6 – 10 tuổi đi học tiểu học thấp nhất.

Bài 8 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn ra 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha). Kết quả được tạm sắp xếp như sau:

    Có 10 thửa đạt năng suất 31 tạ/ha

    Có 20 thửa đạt năng suất 34 tạ/ha

    Có 30 thửa đạt năng suất 35 tạ/ha

    Có 15 thửa đạt năng suất 36 tạ/ha

    Có 10 thửa đạt năng suất 38 tạ/ha

    Có 10 thửa đạt năng suất 40 tạ/ha

    Có 5 thửa đạt năng suất 42 tạ/ha

    Có 20 thửa đạt năng suất 44 tạ/ha

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Hãy lập bảng “tần số”

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

c) Tìm mốt của dấu hiệu.

d) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu.

Lời giải:

a) – Dấu hiệu: Sản lượng vụ mùa của mỗi thửa ruộng

– Bảng tần số:

Năng suất (tạ/ha) 31 34 35 36 38 40 42 44  
Tần số 10 20 30 15 10 10 5 20 N = 120

b) Biểu đồ đoạn thẳng

Giải bài 8 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

c) Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Vậy mốt của dấu hiệu là 35 tạ/ha.

d) Số trung bình cộng của các giá trị

Giải bài 8 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Kiến thức áp dụng

+ Dấu hiệu: Nội dung điều tra

+ Mốt là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số.

+ Số trung bình cộng :

Giải bài 7 trang 89 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7trong đó x1, x2, x3,…xM là các giá trị của dấu hiệu; n1, n2, n3,…nM là các tần số tương ứng.

Bài 9 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị của biểu thức: 2,7c2 – 3,5c lần lượt tại Giải bài 9 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Đặt A = 2,7c2 – 3,5c

– Với c = 0,7 ta có

A = 2,7.(0,7)2 – 3,5.0,7 = 2,7.0,49 – 3,5.0,7 = 1,323 – 2,45 = – 1,127

Giải bài 9 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Giải bài 9 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Bài 10 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Cho các đa thức:

Giải bài 10 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Tính:

a) A + B – C;     b) A – B + C;     c) -A + B + C.

Lời giải:

Có hai cách trình bày với bài này: một là bạn có thể liệt kê hết các phần tử ra hoặc bạn sắp xếp theo cùng thứ tự và tính như sau:

Giải bài 10 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Bài 11 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Tìm x, biết:

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1)

b) 2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1)

⇒ 2x – 3 – x + 5 = x + 2 – x + 1

⇒ x + 2 = 3

⇒ x = 3 – 2

⇒ x = 1

Vậy : x = 1

b) 2(x – 1) – 5 (x + 2) = – 10

⇒ 2x – 2 – 5x – 10 = –10

⇒ -3x – 12 = – 10

⇒ – 3x = -10+12

⇒ -3x = 2

⇒ x = (-2)/3

Vậy : x = (-2)/3

Bài 12 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): Tìm hệ số a của đa thức P(x) = ax2 + 5x – 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1/2.

Lời giải:

Giải bài 12 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Kiến thức áp dụng

Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.

Bài 13 (trang 90 SGK Toán 7 tập 2): a) Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 – 2x.

b) Hỏi đa thức Q(x) = x2 + 2 có nghiệm hay không? Vì sao?

Lời giải:

a) Ta có P(x) = 0 khi 3 – 2x = 0

Giải bài 13 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

b) Q(x) = x2 + 2 là đa thức không có nghiệm vì

x2 ≥ 0 với mọi x

(vì lũy thừa với số mũ chẵn của 1 số bất kỳ là 1 số không âm)

⇒ Q(x) = x2 + 2 > 0 với mọi x

Hay Q(x) = x2 + 2 ≠ 0 với mọi x.

Kiến thức áp dụng

Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.