Bài 21 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): a) Trong các phân số sau những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?

Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ

Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 21 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 22 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

Giải bài 22 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 22 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 23 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): Dựa vào tính chất “Nếu x < y và y < z thì x < z” hãy so sánh:

Giải bài 23 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 23 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 24 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): Áp dụng tính chất các phép tính để tính nhanh

a) (-2,5 . 0,38 . 0,4) – (0,125 . 3,15 . (-8))

b) [(-20,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2 ] : [ 2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5]

Lời giải:

a) (-2,5 . 0,38 . 0,4) – [0,125 . 3,15 . (-8)]

= [(-2,5) . 0,4 . 0,38] – [(-8) . 0,125 . 3,15]

= (-1) . 0,38 – (-1) . 3,15 = -0,38 – (-3,15) = 3,15 – 0,38 = 2,77

b) [(-20,83 ) . 0,2 + (-9,17) . 0,2] : [2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5]

= [(-20,83) – 9,17) . 0,2 ] : [(2,47 + 3,53) . 0,5]

= [(-30) . 0,2 ] : (6 . 0,5) = (-6) : 3 = -2

Bài 25 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x biết :

Giải bài 25 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) |x – 1,7| = 2,3 => x – 1,7 = 2,3 hoặc x – 1,7 = -2,3

Với x – 1,7 = 2,3 => x = 2,3 + 1,7 = 4

Với x – 1,7 = -2,3 => x = -2,3 + 1,7 = -0,6

Vậy x = 4 hoặc x = -0,6

Giải bài 25 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 25 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x biết :

Giải bài 25 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) |x – 1,7| = 2,3 => x – 1,7 = 2,3 hoặc x – 1,7 = -2,3

Với x – 1,7 = 2,3 => x = 2,3 + 1,7 = 4

Với x – 1,7 = -2,3 => x = -2,3 + 1,7 = -0,6

Vậy x = 4 hoặc x = -0,6

Giải bài 25 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7