Bài 78 (trang 38 SGK Toán 7 Tập 1): Khi nói đến tivi loại 21 inh-sơ ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc tivi này dài 21 inh-sơ kí hiệu “in” là đơn vị đo chiều dài theo hệ thồng Anh, Mĩ 1 in ≈ 2,54(cm). Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu xentimet?

Lời giải:

Ta có 21 in ≈ 21. 2,54 ≈ 53,34 cm.

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được 53cm.

Vậy đường chéo màn hình của chiếc tivi 21 in dài khoảng 53cm.

Bài 79 (trang 38 SGK Toán 7 Tập 1): Tính chu vi và diện tích của một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10,234m và chiều rộng là 4,7m (làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải:

Chu vi mảnh vườn: C = (10,234 + 4,7) . 2 = 29,868(m)

Làm tròn đến hàng đơn vị 29,868 ≈ 30.

Vậy C = 30m.

Diện tích mảnh vườn: S = 10,234 . 4,7 = 48,0998 (m2).

Làm tròn đến hàng đơn vị 48,0998 ≈ 48.

Vậy S = 48 m2

Bài 80 (trang 38 SGK Toán 7 Tập 1): Pao (pound ) kí hiệu “lb” còn gọi là cân Anh là đơn vị đo khối lượng Anh 1lb ≈ 0,45kg. Hỏi 1kg gần bằng bao nhiêu pao (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Lời giải:

1kg = 1 : 0,45 = 2,(2) lb.

Vì 0,45kg có 2 chữ số thập phân nên ở kết quả ta làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai 2,(2) ≈ 2,22.

Vậy 1kg ≈ 2,22lb.

Bài 81 (trang 38 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

Giải bài 81 trang 38 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) B = 14,61 – 7,15 + 3,2.

Cách 1: B ≈ 15 – 7 + 3 = 11.

Cách 2: B = 14,61 – 7,15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11.

Hai kết quả tìm được theo hai cách bằng nhau.

b) C = 7,56 . 5,173.

Cách 1: C ≈ 8.5 = 40.

Cách 2: C = 7,56. 5,173 = 39,10788 ≈ 39.

Kết quả cách 1 lớn hơn cách 2.

c) D = 73,95 : 14,2.

Cách 1: D ≈ 74 : 14 ≈ 5,2857 ≈ 5.

Cách 2: D= 73,95 : 14,2 = 5,207746 ≈ 5.

Hai kết quả tìm được theo 2 cách bằng nhau.

Nhận xét : Hai cách làm cho ta hai kết quả xấp xỉ nhau nhưng cách 2 cho ta kết quả với độ chính xác cao hơn , cách 1 lại có thể tính nhẩm dễ dàng hơn.

d)

Giải bài 81 trang 38 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Kết quả cách 1 lớn hơn cách 2