rả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 24: Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ?

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

⇒ Hai tỉ số này lập được tỉ lệ thức

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

⇒ Hai tỉ số này không lập được tỉ lệ thức

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ tỉ lệ thứcĐể học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7ta có thể suy ra ad=bc không ?

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 7 trang 25: Bằng cách tương tự, từ đẳng thứcĐể học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7ta có thể suy ra tỉ lệ thức a/b=c/d không ?

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Bài 44 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Giải bài 44 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) 1,2 : 3,24 = 120 : 324 = 10 : 27

Giải bài 44 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 44 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Giải bài 44 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) 1,2 : 3,24 = 120 : 324 = 10 : 27

Giải bài 44 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 46 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Giải bài 46 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 46 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) -0,52 😡 =-9,36 : 16,38

=> -0,52 .16,38 = x.(-9,36)

=> x = -8,5176 : (-9,36) = 0,91

Giải bài 46 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

=> 34 : 23 = x: 1,61

=> 23x = 34.1,61

=> x = 54,74 : 23 =2,38

Bài 47 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau :

a) 6 . 63 = 9 . 42.

b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46.

Lời giải:

a) Các tỉ lệ thức có từ đẳng thức 6,63 = 9.42 là

Giải bài 47 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Các tỉ lệ thức từ đẳng thức 0,24.1,61 = 0,84.0,46 là

Giải bài 47 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 48 (trang 26 SGK Toán 7 Tập 1): Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau:

Giải bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 48 trang 26 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7