Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 21: Tính và so sánh:

a)(2.5)2 và 22.52

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có: a)(2.5)2 = 102 = 100

và 22 .52 = 4.25 = 100

⇒(2.5)2 = 22 .52

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 21: Tính:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

b) (1,5)3.8

Lời giải

Ta có: Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

b) (1,5)3.8 = (1,5)3.23 = (1,5.2)3 = 33 = 27

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 21: Tính và so sánh:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 21: Tính Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 6 trang 22: Tính

a) (0,125)3.83        b) (-39)4: 134

Lời giải

Ta có:

a) (0,125)3.83 = (0,125.8)3 = 13 = 1

b) (-39)4: 134 = (-39/13)4 = -34 = 81

Bài 34 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

a) (-5)2 . (-5)3 = (-5)6

b) (0,75)3 : 0,75 = (0,75)2

c) (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)2

Giải bài 34 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có)

Lời giải:

– Các câu sai là a, c, d, f

– Các câu đúng là b, e

Sửa lại:

a) (-5)2 .(-5)3 = (-5)5

c) (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)5

Giải bài 34 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 35 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với a ≠ 0, a ≠ ±1 nếu am = an thì m = n. Dựa vào tính chất này hãy tìm các số tự nhiên m và n biết:

Giải bài 35 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 35 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 36 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ :

a) 108 . 28

b) 108 : 28

c) 254 . 28

d) 158 . 94

e) 272 : 253

Lời giải:

a) 108 . 28 = (10.2)8 = 208

b) 108 : 28 = (10:2)8 = 58

c) 254 . 28 = 58 . 2= 108

d) 158 . 94 = 158 . 38 = 458

Giải bài 36 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1 | Giải toán lớp 7

Bài 37 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị của biếu thức sau:

Giải bài 37 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 37 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn.

Lời giải:

a) Ta có 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 = 99

b) Vì 8 < 9 nên 227 < 318

Bài 39 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Cho x ∈ Q và x ≠ 0. Viết x10 dưới dạng:

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một thừa số là x7.

b) Lũy thừa của x2.

c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là x12.

Lời giải:

a) x10 = x3 . x7

b) x10 = (x2)5

c) x10 = x12 : x2

Bài 40 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Giải bài 40 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 40 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Bài 40 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Giải bài 40 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 40 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 40 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Giải bài 40 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 40 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 41 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

Giải bài 41 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 41 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 42 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm số tự nhiên n, biết :

Giải bài 42 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lời giải:

Giải bài 42 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7      => (-3)n-4 = (-3)3

=> n – 4 = 3 => n = 7

c)    8n : 2n = 4

4n = 4.

=> n = 1.

Bài 43 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Đố: Biết rằng 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

Lời giải:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

= (2.1)2 + (2.2)2 + (2.3)2 … (2.10)2

= 22.12 + 22.22 + 22.32 + … + 22.102

= 22 (12 + 22 + … + 102 )

= 4 . 385 = 1540

Bài 43 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Đố: Biết rằng 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

Lời giải:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

= (2.1)2 + (2.2)2 + (2.3)2 … (2.10)2

= 22.12 + 22.22 + 22.32 + … + 22.102

= 22 (12 + 22 + … + 102 )

= 4 . 385 = 1540

Bài 43 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Đố: Biết rằng 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385, đố em tính nhanh được tổng:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

Lời giải:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

= (2.1)2 + (2.2)2 + (2.3)2 … (2.10)2

= 22.12 + 22.22 + 22.32 + … + 22.102

= 22 (12 + 22 + … + 102 )

= 4 . 385 = 1540

 

Bài 37 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị của biếu thức sau:

Giải bài 37 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 37 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn.

Lời giải:

a) Ta có 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 = 99

b) Vì 8 < 9 nên 227 < 318

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn.

Lời giải:

a) Ta có 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 = 99

b) Vì 8 < 9 nên 227 < 318

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn.

Lời giải:

a) Ta có 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 = 99

b) Vì 8 < 9 nên 227 < 318

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn.

Lời giải:

a) Ta có 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 = 99

b) Vì 8 < 9 nên 227 < 318

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn.

Lời giải:

a) Ta có 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 = 99

b) Vì 8 < 9 nên 227 < 318

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn.

Lời giải:

a) Ta có 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 = 99

b) Vì 8 < 9 nên 227 < 318

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn.

Lời giải:

a) Ta có 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 = 99

b) Vì 8 < 9 nên 227 < 318

Bài 37 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị của biếu thức sau:

Giải bài 37 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 37 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 37 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị của biếu thức sau:

Giải bài 37 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 37 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7