Lớp học toán 7

Xem full lời giải toàn bộ bài tập chương trình toán lớp 7 trong sách giáo khoa

Bài 5 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ góc ABC có đo bằng 56o.

b) Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC’.

c) Vẽ góc C’BA’ kề bù với góc ABC’. Tính số đo của góc C’BA’.

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài 5 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 5 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tia BC’, được góc ABC’ kề bù với góc ABC

Ta có:

Giải bài 5 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

c) Vẽ tia đối của tia BÂ , ta được tia BA’, thế thì góc C’BA’ kề bù với góc ABC’.

Ta được:

Giải bài 5 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Xem full lời giải toàn bộ bài tập chương trình toán lớp 7 trong sách giáo khoa

Bài 6 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47o. Tính số đo các góc còn lại

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài 6 trang 83 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giả sử hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O

Giải bài 6 trang 83 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 7 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài 7 trang 83 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Trên hình vẽ ba đường thẳng xx’, yy’, zz’ cùng đi qua điểm O.

Tên các cặp góc bằng nhau là:

Giải bài 7 trang 83 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 8 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 70o, nhưng không đối đỉnh.

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài 8 trang 83 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Có thể vẽ theo 2 cách sau:

– Hình a: Vẽ đường thằng x’x. Trên x’x lấy điểm O

Vẽ góc

Giải bài 8 trang 83 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

– Hình b:

Giải bài 8 trang 83 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 9 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài 9 trang 83 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hai góc vuông không đối đỉnh là:

Giải bài 9 trang 83 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 10 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

Lời giải:

Phải gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Xem thêm giải chi tiết toàn bộ bài tập sách giáo khoa lớp học toán  7