Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Em hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của ∠O1 và ∠O3

Lời giải

Nhận xét: mỗi cạnh của ∠O1là tia đối của một cạnh góc ∠O3và ngược lại

∠O1và ∠O3là hai góc đối đỉnh với nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Hai góc ∠O2và ∠O4 (hình 1) có là hai góc đối đỉnh không ? Vì sao?

Lời giải

Ta có: Hai góc ∠O2và ∠O4là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh góc ∠O1là tia đối của một cạnh ∠O4 và ngược lại

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 81: Xem hình 1.

a)Hãy đo góc O1, góc O3. So sánh số đo hai góc đó

b)Hãy đo góc O2, góc O4. So sánh số đo hai góc đó

c)Dự đoán kết quả rút ra từ câu a) , b)

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có kết quả sau khi đo các góc trong hình 1

a) ∠O1 = ∠O3 = 30o

b) ∠O2 = ∠O4 = 150o

c) Hai góc đối đỉnh thì số đo góc bằng nhau

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là … của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy là góc xOy’ là … vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh …

Lời giải:

a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox’ là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc …

b) Hại đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …

Lời giải:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thằng zz’ và tt’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài 3 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cặp góc đối đỉnh thứ nhất là

Giải bài 3 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cặp góc đối đỉnh thứ hai là

Giải bài 3 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ góc xBy có số đo bằng 60o. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ ?

Lời giải:

Góc đối đỉnh với

Giải bài 4 trang 82 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7