Bài 18 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Xét bài toán: tam giác AMB và tam giác ANB có MA = MB, NA = NB (hình 71). Chứng minh rằng

Giải bài 18 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán

2) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán

a) Do đó Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (gt)

NA = NB (gt)

Giải bài 18 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

d) ΔAMN và Δ BMN có:

Giải bài 18 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

1) Ghi giả thiết và kết luận:

Giải bài 18 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

2) Thứ tự sắp xếp là d-b-a-c

ΔAMN và Δ BMN có:

MN: cạnh chung

MA = MB (gt)

NA = NB (gt)

Do đó Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

Giải bài 18 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 19 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hình 72, chứng minh rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

Giải bài 19 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) ΔADE và ΔBDE có:

DE cạnh chung

AD = BD (gt)

AE = BE (gt)

Vậy ΔADE = ΔBDE (c.c.c)

b) Từ ΔADE = ΔBDE (cmt) suy ra

Giải bài 19 trang 114 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 20 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn tâm O cung này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A, B (1) vẽ các cung tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy (2), (3) Nối O với C. (4) Chứng minh rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý: Bài toán trên cho ta cách dùng thước và compa để vẽ tia phân giác của mỗi góc.

Giải bài 20 trang 115 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Nối BC, AC

ΔOBC và ΔOAC có:

OB = OA (bán kính)

AC = BC (gt)

OC cạnh chung

Nên ΔOBC = ΔOAC (c.c.c)

Giải bài 20 trang 115 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 21 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Dùng thước và compa vẽ các tia phân giác của các góc A, B, C.

Lời giải:

Giải bài 21 trang 115 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

– Vẽ phân giác của góc A

+Vẽ cung tròn tâm A cung này cắt AB, AC theo thứ tự ở M, N.

+Vẽ các cung tròn tâm M và tâm N có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm I nằm trong góc BAC

+Nối AI, ta được AI là tia phân giác của góc A.

– Tương tự cho cách vẽ tia phân giác của góc B, C

Bài 22 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc xOy và tia Am ( h.74a).

Vẽ cung tròn tâm O bán kính r, cung này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở B, C. Vẽ cung tròn tâm A bán kính r, cung này cắt tia Am ở D (h.74b).Vẽ cung tròn tâm D có bán kính bằng BC, cung này cắt cung tròn tâm A, bán kính r ở E (h.74c).

Chứng minh rằng

Giải bài 22 trang 115 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Xét hai tam giác OBC và ADE có:

OB = AD = r

BC = DE (gt)

OC = AE = r

=> ΔOBC = ΔADE (c.c.c)

Giải bài 22 trang 115 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

ài 23 (trang 116 SGK Toán 7 Tập 1): Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 3cm, chúng cắt nhau ở C và D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD.

Lời giải:

Giải bài 23 trang 116 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Xét hai tam giác ACB và ADB có:

AC = AD = 2 cm

BC = BD = 3 cm

AB cạnh chung

=> ΔACB = ΔADB (c.c.c)

Giải bài 23 trang 116 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7