Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 8 trang 135: Trên mỗi hình 143, 144, 145 có các tam giác vuông nào bằng nhau ? Vì sao ?

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

– hình 143 :

Hai tam giác vuông ABH và ACH có

AH chung

BH = CH (gt)

⇒ ΔABH =ΔACH (hai cạnh góc vuông)

– hình 144 :

Hai tam giác vuông DEK và DFK có

DK chung

∠(KDE) = ∠(KDF) (GT)

⇒ ΔDEK =ΔDFK (cạnh góc vuông – góc nhọn kề)

– hình 144 :

Hai tam giác vuông OMI và ONI có

OI chung

∠(MOI) = ∠(NOI) (GT)

⇒ ΔOMI = ΔONI (cạnh huyền – góc nhọn)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 8 trang 136: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (hình 147). Chứng minh rằng ΔAHB =ΔAHC (giải bằng 2 cách)

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Cách 1 : Tam giác ABC cân tại A nên góc B = góc C và AB = AC

Hai tam giác vuông AHB và AHC có

AB = AC (GT)

∠B = ∠C (GT)

⇒ ΔAHB =ΔAHC (cạnh huyền – góc nhọn)

Cách 2 :

Hai tam giác vuông AHB và AHC có

AB = AC (GT)

AH chung

⇒ ΔAHB = ΔAHC (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Bài 63 (trang 136 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC. Chứng minh rằng

a) HB = HC

Giải bài 63 trang 136 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 63 trang 136 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

a) Xét hai tam giác vuông ΔABH và ΔACH có:

AB = AC (gt)

AH cạnh chung

Nên ΔABH = ΔACH (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Suy ra HB = HC

b) Ta có ΔABH = ΔACH (cmt)

Giải bài 63 trang 136 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 64 (trang 136 SGK Toán 7 Tập 1): Các tam giác vuông ABC và DEF có góc A = góc D = 90o, AC = DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau để ΔABC = ΔDEF.

Lời giải:

Giải bài 64 trang 136 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

– Bổ sung AB =DE thì ΔABC = ΔDEF (c.g.c)

Giải bài 64 trang 136 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bổ sung BC = EF thì ΔABC = ΔDEF (cạnh huyền – cạnh góc vuông)