Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là

a)

Giải bài 27 trang 64 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b)

x 0 1 2 3 4
y 2 2 2 2 2

Lời giải:

a) Vì mọi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Nhận xét: Với mọi x thì y luôn nhận một giá trị là 2 nên đây là một hàm hằng.

Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số

Giải bài 28 trang 64 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

a) f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

Giải bài 28 trang 64 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 28 trang 64 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

b) Lần lượt thay x bởi -6, -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào công thức

Giải bài 28 trang 64 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

ta được các giá trị tương ứng y là -2, -3, -4, 6, 2, 4, 2, 1.

Ta được bảng sau:

Giải bài 28 trang 64 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Lời giải:

Ta có y= f(x) = x2 – 2

Do đó f(2) = 22 – 2 = 4 – 2 = 2

f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = -1

f(0) = 02 – 2 = 0 – 2 = -2

f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2 = -1

f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9?

b, f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25 ?

Lời giải:

Ta có y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên khẳng định là đúng.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên khẳng định là sai

 

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau

x -0,5 4,5 9
y -2 0

Lời giải:

Từ công thức

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau

x -0,5 4,5 9
y -2 0

Lời giải:

Từ công thức

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau

x -0,5 4,5 9
y -2 0

Lời giải:

Từ công thức

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau

x -0,5 4,5 9
y -2 0

Lời giải:

Từ công thức

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau

x -0,5 4,5 9
y -2 0

Lời giải:

Từ công thức

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau

x -0,5 4,5 9
y -2 0

Lời giải:

Từ công thức

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau

x -0,5 4,5 9
y -2 0

Lời giải:

Từ công thức

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau

x -0,5 4,5 9
y -2 0

Lời giải:

Từ công thức

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau

x -0,5 4,5 9
y -2 0

Lời giải:

Từ công thức

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Giải bài 31 trang 65 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9?

b, f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25 ?

Lời giải:

Ta có y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên khẳng định là đúng.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên khẳng định là sai

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9?

b, f(-1/2) = -3?

c) f(3) = 25 ?

Lời giải:

Ta có y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên khẳng định là đúng.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên khẳng định là sai