Giải bài tập SGK toán 7 tập 2 Phần Đại số- Chương 4-Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 33: Cho đơn thức 3×2 yz.

a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.

b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.

Lời giải

Phần biến của đơn thức 3×2 yz là x2 yz

Nên ta có:

a) Ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho là: 5×2 yz; 111×2 yz

b) Ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho là : xyz; 3×2 y2 z; 14×3 y2 z2

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 33: Ai đúng ? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói:

“0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng” Bạn Phúc nói: “Hai đơn thức trên không đồng dạng”. Ý kiến của em ?

Lời giải

Phần biến của đơn thức 0,9xy2 là xy2

Phần biến của đơn thức 0,9×2 y là x2 y

Phần biến của hai đơn thức khác nhau nên hai đơn thức đó không đồng dạng

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 4 trang 34: Hãy tìm tổng của ba đơn thức: xy3; 5xy3 và -7xy3.

Lời giải

Ta có: xy3 + 5xy3 + (-7xy3) = (3 + 5 – 7) xy3 = 1. xy3 = xy3

Bài 15 (trang 34 SGK Toán 7 tập 2): Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Giải bài 15 trang 34 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

Giải bài 15 trang 34 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Vì nhóm 1 có phần biến chung là: x2y, nhóm 2 có phần biến chung là: xy2

Còn lại đơn thức xy (có phần biến là xy) không đồng dạng với các đơn thức nào đã cho.

Kiến thức áp dụng

+ Dựa vào định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.

Bài 16 (trang 34 SGK Toán 7 tập 2): Tìm tổng của ba đơn thức: 25xy2; 55xy2 và 75xy2.

Lời giải:

Tổng của ba đơn thức là:

25xy2 + 55xy2 + 75 xy2 = (25 + 55 + 75)xy2 = 155xy2

Kiến thức áp dụng

Để cộng các đơn thức đồng dạng, ta cộng các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Bài 17 (trang 35 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1:

Giải bài 17 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Giải bài 17 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Thay x = 1 và y = – 1 vào biểu thức A sau khi rút gọn ta có:

Giải bài 17 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Kiến thức áp dụng

+ Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

+ Để tính giá trị biểu thức tại giá trị của biến cho trước ta thực hiện theo 2 bước :

Bước 1 : Rút gọn biểu thức về dạng tối giản nhất có thể

Bước 2 : Thay các giá trị đã cho vào biến tương ứng.

Bài 18 (trang 35 SGK Toán 7 tập 2): Đố:

Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của thủ đô Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính các tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả đơn thức cho tỏng bảng sau:

Giải bài 18 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Trước hết ta thu gọn các đơn thức đồng dạng để xác định mỗi chữ cái tương ứng với kết quả nào trong ô trống của bảng.

Giải bài 18 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Giải bài 18 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Giải bài 18 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Sau đó điền chữ cái vào ô tương ứng:

Giải bài 18 trang 35 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Vậy tên tác giả cuốn Đại Việt sử kí là LÊ VĂN HƯU.

Kiến thức áp dụng

+ Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.