Bài 65 (trang 137 SGK Toán 7 Tập 1): Cho ΔABC cân ở A. Vẽ BH vuông góc với AC, CK vuông góc với AB.

a) CMR AH = HK

b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A

Lời giải:

Giải bài 65 trang 137 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

a) Xét ΔABH và ΔACK có:

AB = AC (gt)

Giải bài 65 trang 137 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Nên Δ ABH = Δ ACK (cạnh huyền – góc nhọn).

b) Hai tam giác vuông AIK và AIH có

AH = AK (gt)

AI chung

Giải bài 65 trang 137 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy AI là tia phân giác của góc A.

Bài 66 (trang 137 SGK Toán 7 Tập 1): Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 148.

Giải bài 66 trang 137 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Các tam giác bằng nhau là:

ΔAMD = ΔAME (cạnh huyền AM chung, góc nhọn A1 = góc B1)

ΔMDB = ΔMEC (cạnh huyền BM = CM, cạnh góc vuông MD = ME do ΔAMD = ΔAME)

ΔAMB = ΔAMC (cạnh AM chung, cạnh MB = MC)