Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 10 trang 35: Điền số thích hợp vào ô vuông sau khi đã làm tròn số đến hàng đơn vị :

5,4≈Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 ;       5,8 ≈Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 ;       4,5 ≈Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có : 5,4 ≈ 5 ;       5,8 ≈ 6 ;       4,5 ≈ 5

rả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 10 trang 36:

a)Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ ba ;

b) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ hai ;

c) Làm tròn số 79,3826 đến chữ số thập phân thứ nhất.

Lời giải

Ta có : a)79,3826 ≈ 79, 383

b)79,3826 ≈ 79, 38

c)79,3826 ≈ 79,4

Bài 73 (trang 36 SGK Toán 7 Tập 1): Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai

7,923 ;    17,418 ;    79,1364 ;    50,401 ;    0,155 ;    60,996.

Lời giải:

7,923 ≈ 7,92 (số bỏ đi là 3 < 5)

17,418 ≈ 17,42 (số bỏ đi là 8 > 5)

79,1364 ≈ 79,136 (số bỏ đi là 6 > 5)

50,401 ≈ 50,40 (số bỏ đi là 1 < 5)

0,155 ≈ 0,16 (số bỏ đi là 5 = 5)

60,996 ≈ 61,00 (số bỏ đi là 6 > 5)

Bài 74 (trang 36 SGK Toán 7 Tập 1): Hết học kì I điểm Toán của bạn Cường như sau :

Hệ số 1: 7, 8, 6, 10

Hệ số 2: 7, 6, 5, 9

Hệ số 3: 8

Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

Lời giải:

Điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường là:

Giải bài 74 trang 36 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 75 (trang 37 SGK Toán 7 Tập 1): Trong thực tế, khi đếm hay đo các đại lượng, ta thường chỉ được các số gần đúng. Để có thể thu được kết quả có nhiều khả năng sát số đúng nhất, ta thường phải đếm hay đo nhiều lần rồi tính trung bình cộng của các số gần đúng tìm được. Hãy tìm giá trị có nhiều khả năng sát số đúng nhất của số đo chiều dài lớp học của em sau khi đo năm lần chiều dài ấy.

Lời giải:

Đề bài gần như đã trình bày cách giải, các bạn chỉ cần đo đạc, tính toán rồi đưa ra kết quả thôi! Dưới đây là một ví dụ bài làm mẫu khi đo chiều dài một lớp học ở Hà Nội:

– Đo 5 lần chiều dài lớp học và ghi kết quả lại:

Lần 1: 8 m

Lần 2: 8,2 m

Lần 3: 8,1 m

Lần 4: 8,3 m

Lần 5: 8,5 m

– Tính trung bình cộng của chiều dài lớp học các lần đo được:

(8 + 8,2 + 8,1 + 8,3 + 8,5) : 5 = 8,22 (m)

Kết luận: Chiều dài lớp học sát số đúng nhất là 8,22 m

Bài 76 (trang 37 SGK Toán 7 Tập 1): Kết quả cuộc Tổng điều tra dân số ở nước ta tính đến 0 giờ ngày 1/4/1999 cho biết: Dân số nước ta là 76324753 người trong đó có 3695 cụ từ 100 tuổi trở lên

Em hãy làm tròn các số 76324753 và 3695 đến hàng chục hàng trăm, hàng nghìn.

Lời giải:

– Làm tròn số 76324753

Đến hàng chục là 7634750 (số bỏ đi là 3 < 5)

Đến hàng trăm là 7634800 (số bỏ đi là 5 = 5)

Đến hàng chục là 7632500 (số bỏ đi là 7 > 5)

– Làm tròn số 3695

Đến hàng chục là 3700 (số bỏ đi là 5 = 5)

Đến hàng trăm là 3700 (số bỏ đi là 9 > 5)

Đến hàng nghìn là 4000 (số bỏ đi là 6 > 5)

Bài 77 (trang 37 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau

a) 495.52 ;     b) 82,36.5,1 ;     c) 6730 : 48

Lời giải:

495 . 52 ≈ 500 . 50 = 25000.

=> Tích phải tìm có 5 chữ số xấp xỉ 25000.

82,36 . 5,1 ≈ 80. 5 = 400.

=> Tích phải tìm có 3 chữ số xấp xỉ 400.

6730 : 48 ≈ 7000 : 50 = 140.

=> Tích phải tìm xấp xỉ 140.