Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 106: Vẽ hai tam giác bất kì, dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác.

Có nhận xét gì về các kết quả trên?

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

ΔABC có tổng ba góc là : 50o + 60o + 70o = 180o

ΔMNP có tổng ba góc là : 30o + 45o + 105o = 180o

Nhận xét: Tổng ba góc của hai tam giác đều là 1800

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 106: Thực hành : Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc A như hình 43. Hãy nêu dự đoán về tổng các góc A, B, C của tam giác ABC

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Dự đoán: Tổng các góc A, B, C của tam giác ABC là 180o

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 107: Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tổng ∠B + ∠C

Lời giải

Tam giác ABC vuông tại A ⇒ ∠A = 90o

Lại có : Vì tổng 3 góc trong một tam giác bằng 180o

⇒ ∠B + ∠C + ∠A = 180o ⇒ ∠B + ∠C = 180o – 90o = 90o

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 1 trang 107: Hãy điền vào các chỗ trống (…) rồi so sánh ∠(ACx) với ∠A + ∠B

Tổng ba góc của tam giác ABC bằng 1800 nên ∠A + ∠B = 180o -…

Góc ACx là góc ngoài của tam giác ABC nên ∠(ACx) = 180o -…

Lời giải

Ta có :

Tổng ba góc của tam giác ABC bằng 180o nên ∠A + ∠B = 180o – ∠C

Góc ACx là góc ngoài của tam giác ABC nên ∠(ACx) = 180o – ∠C

Do đó : ∠(ACx) = ∠A + ∠B

Bài 1 (trang 107 SGK Toán 7 Tập 1): Tính các số đo x, y ở các hình 47, 48, 49, 50, 51.

Giải bài 1 trang 107 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lời giải:

– Hình 47

x + 90o + 55o = 180o

x = 180o – 90o – 55o

x = 35o

– Hình 48

x + 30o + 40o = 180o

x = 180o – 30o – 40o

x = 110o

– Hình 49

x + x + 50o = 180o

2x = 180o – 50o

x = 65o

– Hình 50

y = 60o + 40o

y = 100o

x + 40o = 180o (2 góc kề bù)

x = 140o

– Hình 51

Trong tam giác ABC có:

y + 70o + 40o + 40o = 180o

y = 180o – 80o – 70o

y = 30o

Trong tam giác ACD có:

x + 40o + 30o = 180o

x = 180o – 40o – 30o

x = 110o

Bài 1 (trang 107 SGK Toán 7 Tập 1): Tính các số đo x, y ở các hình 47, 48, 49, 50, 51.

Giải bài 1 trang 107 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lời giải:

– Hình 47

x + 90o + 55o = 180o

x = 180o – 90o – 55o

x = 35o

– Hình 48

x + 30o + 40o = 180o

x = 180o – 30o – 40o

x = 110o

– Hình 49

x + x + 50o = 180o

2x = 180o – 50o

x = 65o

– Hình 50

y = 60o + 40o

y = 100o

x + 40o = 180o (2 góc kề bù)

x = 140o

– Hình 51

Trong tam giác ABC có:

y + 70o + 40o + 40o = 180o

y = 180o – 80o – 70o

y = 30o

Trong tam giác ACD có:

x + 40o + 30o = 180o

x = 180o – 40o – 30o

x = 110o

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC có góc B = 80o, góc C = 30o. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính

Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Xét tam giác ABC

Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC có góc B = 80o, góc C = 30o. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính

Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lời giải:

Vẽ hình:

Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Xét tam giác ABC

Giải bài 2 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Bài 3 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hình 52. Hãy so sánh

Giải bài 3 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lời giải:

Giải bài 3 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 4 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1): Đố. Tháp nghiêng Pi-da ở Italia nghiêng 5o so với phương thẳng đứng (hình 58). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.

Giải bài 4 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Tam giác ABC vuông tại C nên

Giải bài 4 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Bài 5 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1): Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông ở hình 54.

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7=> ΔABC là tam giác vuông.

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7=> ΔDEF là tam giác tù.

Giải bài 5 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7=> ΔHIK là tam giác nhọn.

Bài 4 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1):Đố. Tháp nghiêng Pi-da ở Italia nghiêng 5o so với phương thẳng đứng (hình 58). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.

Giải bài 4 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lời giải:

Tam giác ABC vuông tại C nên

Giải bài 4 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 4 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1):Đố. Tháp nghiêng Pi-da ở Italia nghiêng 5o so với phương thẳng đứng (hình 58). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.

Giải bài 4 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lời giải:

Tam giác ABC vuông tại C nên

Giải bài 4 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 4 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1):Đố. Tháp nghiêng Pi-da ở Italia nghiêng 5o so với phương thẳng đứng (hình 58). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.

Giải bài 4 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lời giải:

Tam giác ABC vuông tại C nên

Giải bài 4 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 3 (trang 108 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hình 52. Hãy so sánh

Giải bài 3 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Lời giải:

Giải bài 3 trang 108 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7