Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120o. Hỏi hai đường thẳng Ax ,By có song song với nhau không ? Vì sao ?

Lời giải:

Giải bài 26 trang 91 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng 120o)

Vậy Ax // By.

Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Lời giải:

sGiải bài 27 trang 91 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách vẽ:

Giải bài 27 trang 91 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

– Đo độ dài của đoạn thẳng BC

– Trên tia Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn AD cần vẽ. Vẽ tia đối của tia Ax được tia Ax’ là đường thẳng cần vẽ.

Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

Lời giải:

Giải bài 28 trang 91 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Cách vẽ:

– Vẽ một đường thẳng tùy ý, chẳng hạn đường thẳng xx’

– Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’

– Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ // xx’

Bài 29 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’ // Ox, O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’Oy’ có bằng nhau hay không ?

Lời giải:

Cách vẽ:

– Từ O’ vẽ O’x’ // Ox

– Từ O’ vẽ O’y’ // Oy sao cho góc x’Oy’ là góc nhọn.

Giải bài 29 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 29 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 29 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’ // Ox, O’y’ // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’Oy’ có bằng nhau hay không ?

Lời giải:

Cách vẽ:

– Từ O’ vẽ O’x’ // Ox

– Từ O’ vẽ O’y’ // Oy sao cho góc x’Oy’ là góc nhọn.

Giải bài 29 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 29 trang 92 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7