Bài 27 (trang 119 SGK Toán 7 Tập 1): Nếu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh

a) ΔABC = ΔADC

b) ΔAMB = ΔEMC

c) ΔCAB = ΔDBA

Giải bài 27 trang 119 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) Bổ sung thêm góc BAC = góc DAC.

b) Bổ sung thêm MA = ME.

c) Bổ sung thêm AC = BD.

Bài 28 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Trên hình 89 có các tam giác bằng nhau

Giải bài 28 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Trong ΔDEK có:

Giải bài 28 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Xét ΔABC và ΔKDE có:

AB = KD (gt)

Giải bài 28 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

BC = DE (gt)

Do đó ΔABC = ΔKDE

ΔMNP không có góc N = 60o góc xen giữa bằng 2 cạnh của ΔKDE hay ΔABC nên không bằng với các tam giác trên.

Bài 29 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc xOy. Lấy điểm B trên tia Ax điểm D trên tia Ay sao cho AB= AD . Trên tia Bx lấy điểm E trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE = DC. Chứng minh rằng 2 tam giác ABC và ADE bằng nhau.

Lời giải:

Giải bài 29 trang 120 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Ta có: AC = AD + DC

Hay AC = AB + BE

Nên suy ra AC = AE

Xét ΔABC và Δ ADE có:

AC = AE (cmt)

Góc A chung

AB = AD (gt)

=> ΔABC = Δ ADE