Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 88: Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B

a) Viết tên hai cặp góc so le trong

b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị

Lời giải

Ta có hình vẽ:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

a) Hai cặp góc so le trong: góc zAB và góc BAt; góc tAB và góc uBA

b) Bốn cặp góc đồng vị

góc xAz và góc Abu

góc BAx và góc yBu

góc xAt và góc ABv

góc tAB và góc vBy

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 88: Trên hình 13 người ta cho ∠A4 ̂=∠B2 ̂= 45o

a) Hãy tính ∠A1 ; ∠B3

Gợi ý: Chú ý các cặp góc kề bù

b) Hãy tính ∠A2 ; ∠B4

Gợi ý: Chú ý các cặp góc đối đỉnh

c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có: a) ∠A1 + ∠A4 = 180o ⇒ ∠A1 = 180o – ∠A4 = 180o – 45o = 135o

∠B2 + ∠B3 = 180o ⇒ ∠B3 = 180o – ∠B2 = 180o– 45o = 135o

b) ∠A2 = ∠A4 = 45o(hai góc đối đỉnh)

∠B4 = ∠B2 = 45o(hai góc đối đỉnh)

c) ba cặp góc đồng vị

∠A1 = ∠B1 = 135o

∠A4 = ∠B4 = 45o

∠A3 = ∠B3 = 135o

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 88: Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B

a) Viết tên hai cặp góc so le trong

b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị

Lời giải

Ta có hình vẽ:

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

a) Hai cặp góc so le trong: góc zAB và góc BAt; góc tAB và góc uBA

b) Bốn cặp góc đồng vị

góc xAz và góc Abu

góc BAx và góc yBu

góc xAt và góc ABv

góc tAB và góc vBy

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 3 trang 88: Trên hình 13 người ta cho ∠A4 ̂=∠B2 ̂= 45o

a) Hãy tính ∠A1 ; ∠B3

Gợi ý: Chú ý các cặp góc kề bù

b) Hãy tính ∠A2 ; ∠B4

Gợi ý: Chú ý các cặp góc đối đỉnh

c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Ta có: a) ∠A1 + ∠A4 = 180o ⇒ ∠A1 = 180o – ∠A4 = 180o – 45o = 135o

∠B2 + ∠B3 = 180o ⇒ ∠B3 = 180o – ∠B2 = 180o– 45o = 135o

b) ∠A2 = ∠A4 = 45o(hai góc đối đỉnh)

∠B4 = ∠B2 = 45o(hai góc đối đỉnh)

c) ba cặp góc đồng vị

∠A1 = ∠B1 = 135o

∠A4 = ∠B4 = 45o

∠A3 = ∠B3 = 135o

Bài 21 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1): Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Giải bài 21 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7Giải bài 21 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) … so le trong.

b) … đồng vị.

c) … đồng vị.

d) … cặp góc so le trong.

Bài 22 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1): a) Vẽ lại hình 15

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại

c) Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4, B3 được gọi là hai cặp góc trong cùng phía

Tính:

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

a) Vẽ lại hình

b) Ghi số đo ứng với các góc còn lại

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

c) Ta có:

Giải bài 22 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Bài 23 (trang 89 SGK Toán 7 Tập 1): Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Giải bài 23 trang 89 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Lời giải:

Trong thực tế đời sống, hình ảnh cái thang có các cặp góc so le trong và đồng vị …