Bài 1 (trang 51 SGK Toán 5): Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25;

b) 6,4 + 18,36 + 52;

c) 20,08 + 32,91 + 7,15;

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 52 SGK Toán 5): Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) +c và a + (b+c):

a b c (a + b) + c a + (b + c)
2,5 6,8 1,2
1,34 0,52 4

Lời giải:

a b c (a + b) + c a + (b + c)
2,5 6,8 1,2 (2,5 + 6,8) + 1,2 = 10,5 2,5 + (6,8 + 1,2) = 10,5
1,34 0,52 4 (1,34 + 0,52) + 4 = 5,86 1,34 + (0,52 + 4) = 5,86

Bài 3 (trang 52 SGK Toán 5): Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 + 1,3;

b) 38,6 + 20,09 + 7,91;

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55.

Lời giải:

a)12,7 + 5,89 + 1,3

= 12,7 + 1,3 + 5,89

= 14 + 5,89

= 19,89

b)38,6 + 20,09 + 7,91

= 38,6 +(2,09 + 7,91)

= 38,6 + 10

= 48,6

c)5,75 + 7,8+ 4,25 + 1,2

= (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)

= 10 + 9

= 19

d)7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

= (7,34 + 2,66) + (0,45 + 0,55)

= 10 + 1

= 11