Bài 1 (trang 60 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính nhẩm:

a) 579,8 x 0,1     38,7 x 0,1     6,7 x 0,1

b) 805,13 x 0,01     67,19 x 0,01     3,5 x 0,01

c) 362,5 x 0,001     20,25 x 0,001     5,6 x 0,001

Lời giải:

a) 57,98;     3,87;     0,67

Bài 3 (trang 60 SGK Toán 5) Luyện tập : Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Quãng đường từ Hồ Chí Minh đến Phan Thiết dài:

19,8 x 1 000 000 = 19 800 000 (cm) hay 198km

Đáp số: 198km.

b) 8,0513;     0,6719;     0,035

c) 0,3625;     0,02025;     0,0056.

Bài 2 (trang 60 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

1000ha;    125ha;    12,5ha;    3,2ha.

Lời giải:

1000ha = 10 km2

125ha = 1 ,25 km2

12,5ha = 0,125km2

3,2ha = 0,0032 km2.