Bài 1 (trang 14 SGK Toán 5) Luyện tập : Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 14 SGK Toán 5) Luyện tập : So sánh các hỗn số.

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 14 SGK Toán 5) Luyện tập : Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính.

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5