Bài 1 (trang 77 SGK Toán 5): Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Lời giải:

Số học sinh 10 tuổi là:

32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số học sinh 11 tuổi là:

Số học sinh 11 tuổi là:

32 – 24 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 2 (trang 77 SGK Toán 5): Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng, Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi suất là bao nhiêu?

Lời giải:

Tiền lãi sau một tháng là:

5 000 0000 x 0,5 : 100 = 25 000 (đồng)

Cả tiền gửi và tiền lãi suất sau một tháng là:

5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)

Đáp số: 5 025 000 đồng.

Bài 3 (trang 77 SGK Toán 5): Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó có số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo đó là bao nhiêu mét?

Lời giải:

Số vải để may quần là:

345 x 40 : 100 =138 (m)

Số vải để may áo là:

345 – 138 = 207 (m)

Đáp số: 207m vải.