Bài 1 (trang 59 SGK Toán 5): Đặt tính rồi tính:

a) 25,8 x 1,5;

b) 16,25 x 6,7;

c) 0,24 x 4,7;

d) 7,826 x 4,5.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 59 SGK Toán 5): a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

a b a × b b × a
2,36 3,05
4,2 2,7

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624     9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 =         16x 9,04 =

Lời giải:

a)

a b a × b b × a
2,36 3,05 2,36 × 4,2 = 9,912 ,2 × 2,36 = 9,912
4,2 2,7 3,05 × 2,7 = 8,235 2,7 × 3,05 = 8,235

Giá trị a x b và b x a luôn luôn bằng nhau.

a x b = b x a

b) Theo tính chất giao hoán của phép nhân ta có ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624     16x 9,04 = 144,64

Bài 3 (trang 59 SGK Toán 5): Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Lời giải:

Chu vi vườn cây là:

(15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích vườn cây là:

15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: 48,04 (m) và 131,208 (m2)