Bài 1 (trang 72 SGK Toán 5) Luyện tập : Đặt tính rồi tính:

a) 17,55 : 3,9;

b) 0,603 : 0,09;

c) 0,3068 : 0,26;

d) 98,156 : 4,63.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 72 SGK Toán 5) Luyện tập : Tìm x:

a) x x 1,8 = 72;

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08.

Lời giải:

a) x x 1,8 = 72

x = 72 : 1,8

x = 40

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02

x x 0,34 = 1,2138

x = 1,2138 : 0,34

x = 3,57

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08

x x 1,36 = 19,4208

x = 19,4208 : 1,36

x = 14,28.

Bài 3 (trang 72 SGK Toán 5) Luyện tập : Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

Tóm tắt:

3,952kg     :     5,2l

5,32kg     :     …l?

Lời giải:

1l dầu hỏa nặng:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32kg dầu hỏa gồm có:

5,32 : 0,76 = 7 (l)

Đáp số:7l dầu hỏa.

Bài 4 (trang 72 SGK Toán 5) Luyện tập : Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5