Bài 1 (trang 72 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tính:

a) 400 + 50 + 0,07;

b) 30 + 0,5 + 0,04;

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

a) …= 450,07;

b) …= 30,54;

c)… = 107,08;

d) …= 35,53

Bài 2 (trang 72 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Điền dấu <, > hoặc =?

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 72 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a) 6,251 : 7     b) 33,14 : 58;     c) 375,23 : 69.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 4 (trang 72 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tìm x:

a) 0,8 x x = 1,2 x 10

b) 210 : x = 14,92 – 6,52

c) 25 : x = 16 : 10

d) 6,2 x x = 43,18 + 18,82

Lời giải:

a) 0,8 x x = 1,2 x 10

0,8 x x = 12

x = 12 : 0,8

x =15

b) 210 : x = 14,92 – 6,52

210 : x = 8,4

x = 210 : 8,4

x = 25

c) 25 : x = 16 : 10

25 : x = 1,6

x = 25 : 1,6

x = 15,625

d) 6,2 x x = 43,18 + 18,82

6,2 x x = 62

x = 62 : 6,2

x = 10