Bài 1 (trang 50 SGK Toán 5): Tính:

a, 58,2 + 24,3

b, 19,36 + 4,08

c, 75,8 + 249,19

d, 0,995 + 0,868

Lời giải:

a) 82,5     b) 23,44     c) 324,99     d) 1,863

Bài 2 (trang 50 SGK Toán 5): Đặt tính rồi tính:

a) 7,8 + 9,6;

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 50 SGK Toán 5): Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Tiến cân nặng:

32,6 + 4,8 = 37,4(kg)

Đáp số: 37,4kg