Bài 1 (trang 16 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tính:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 2 (trang 16 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tìm x.

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 17 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết các số đo độ dài:

a) 2m 15cm;      b) 1m 75cm;      c) 5m 36 cm;      d) 8m 8cm.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Bài 4 (trang 17 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.

Giải bài 4 trang 17 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m2

B. 1400 m2

C. 1800 m2

D. 2000 m2

Lời giải:

Chiều dài mảnh đất là 50m.

Chiều rộng mảnh đất là 40m.

Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2

Chiều dài nhà là 20 m.

Chiều rộng nhà là 10 m.

Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2

Ao hình vuông có cạnh dài 20m

Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2

Diện tích phần đất còn lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2

→Khoanh vào B.