Bài 1 (trang 79 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.

b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

Lời giải:

a) 37 : 42 = 0,8809 = 88,09%

b) So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba đã làm được:

126 : 1200 = 0,105 = 10,5%

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Tìm 30% của 97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

Lời giải:

a) 97 x 30 : 100 = 29,1

b) Số tiền lãi là: 6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)

Đáp số: 900 000 đồng.

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Tìm một số biết 30% của nó là 72

b) Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

Lời giải:

a) Số đó là:

72 x 100 : 30 = 240

b) Số gạo cửa hàng đó có trước khi bán là:

420 x 100 ; 10,5 = 4000 (kg) = 4 tấn

Đáp số: 4 tấn gạo