Bài 1 (trang 37 SGK Toán 5): Đọc mỗi số thập phân sau:

9,4;    7,98;    25,477;    206,075;    0,307

Lời giải:

– Chín phẩy bốn.

– Bảy phẩy chín mươii tám.

– Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy.

– Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm.

– Không phẩy ba trăm linh bảy.

Bài 2 (trang 37 SGK Toán 5): Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 37 SGK Toán 5): Viết các số thập phân sau thành phân số thập phân:

0,1;    0,02;    0,004;    0,095

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5