Bài 1 (trang 62 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tính:

a) 375,64 – 95,69 + 35,78;

b) 7,7 + 7,3 x 7,4.

Lời giải:

a) 375,64 – 95,69 + 35,78

= 280,15 + 36,78

= 316,93

b) 7,7 + 7,3 x 7,4

= 7,7 + 54,02

= 61,72

Bài 2 (trang 62 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Tính bằng hai cách:

a) (6,75 + 3,25 ) x 4,2;     b) (9,6 – 4,2) x 3,6.

Lời giải:

a) Cách 1:

(6,75 + 3,25 ) x 4,2

= 10 x 4,2 = 42

Cách 2:

(6,75 + 3,25 ) x 4,2

= 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2

= 28,35 + 13,65

= 42

b) Cách 1:

(9,6 – 4,2) x 3,6

= 9,6 x 3,6 – 4,2 x 3,6

= 34,56 – 15,12

= 19,44

Cách 2:

(9,6 – 4,2) x 3,6

= 5,4 x 3,6

= 19,44

Bài 3 (trang 62 SGK Toán 5) Luyện tập chung : a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

0,12 x 400;     4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5.

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 x x = 5,4     9,8 x x = 6,2 x 9,8

Lời giải:

a) 0,12 x 400 = 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4 = 48

4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5 = 4,7 x (5,5 – 4,5) = 4,1 x 1 = 4,7

b) x = 1 (vì 5,4 x 1 = 5,4 )

x = 6,2 (hai tích bằng nhau đã có một thừa số bằng nhau thì thừa số còn lại cũng bằng nhau).

Bài 4 (trang 62 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Mua 4m vải phải trả 60 00 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Giá 1m vải là:

60 000 : 4 = 15 000 (đồng)

Giá 6,8m vải là:

15 000 x 6,8 = 102 000 (đồng)

Số tiền phải trả nhiều hơn là:

102 000 – 60 000 = 42 000 (đồng)

Đáp số: 42 000 (đồng).