Bài 1 (trang 47 SGK Toán 5): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 56dm2 = …m2

b) 17 dm2 23cm2 = ….dm2;

c) 23 cm2 = …dm2

d) 2 cm2 5mm2 =…cm2

Lời giải:

a) … = 0,56cm2

b) … = 17,23 dm2

c) … = 0,23dm2

d) … = 2,05 cm2

Bài 2 (trang 47 SGK Toán 5): Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1654m2 = … ha

b) 5000m2 = … ha

c) 1ha = … km2

d) 15ha = … km2

Lời giải:

a) … = 0,1654 ha

b) … = 0,5 ha

c) … = 0,01 km2

d) … = 0,15 km2

Bài 3 (trang 47 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5,34 km2 = … ha

b) 16,5m2 = … m2 … dm2

c) 6,5 km2 = … ha

d) 7,6256 ha =… m2

Lời giải:

a) …= 534 ha

b) …= 16m2 50dm2

c) … = 650 ha

d) … = 76 256 m2