Bài 1 (trang 48 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét:

a) 3m 6dm;

b) 4dm;

c) 34m 5cm;

d) 345cm.

Lời giải:

a) 3,6m

b) 0,4m

c) 34,05m

d) 3,45m

Bài 2 (trang 48 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Đơn vị đo là tấn Đơn vị đo là ki-lô-gam
3,2 tấn 3200kg
502kg
2,5 tấn
21kg

Lời giải:

Đơn vị đo là tấn Đơn vị đo là ki-lô-gam
3,2 tấn 3200kg
0,502 tấn 502kg
2,5 tấn 2500kg
0,021 tấn 21kg

Bài 3 (trang 48 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42dm 4cm = ….dm;

b) 56cm 9mm = …cm;

c) 26m 2cm = ….m.

Lời giải:

a) …= 42,4dm

b) ….= 56,9cm

c) ….= 26,02m

Bài 4 (trang 48 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3kg 5g = …kg;

b) 30g = ….kg;

c) 1103g= …kg

Lời giải:

a)…= 3,005kg

b) ….= 0,03kg

c)…..= 1,103 kg.

Bài 5 (trang 48 SGK Toán 5) Luyện tập chung : Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Túi cam cân nặng:

a) …kg

b) ….g

Lời giải:

a) 1,8kg

b) 1800g