Bài 1 (trang 18 SGK Toán 5):

a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằngGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5số thứ hai. Tìm hai số đó.

b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằngGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải:

a) Ta có sơ đồ:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35

Số thứ hai là: 80 – 35 = 45

Đáp số: 35 và 45.

b) Ta có sơ đồ:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44

Số thứ nhất là 44 + 55 = 99

Đáp số 99 và 44.

Bài 2 (trang 18 SGK Toán 5): Số lít nước mắm loại I nhiều hơn số lít nước mắm loại II là 12l. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

Lời giải:

Ta có sơ đồ.

Giải bài 2 trang 18 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Số lít nước mắm loại II là 12: 2 = 6 (l)

Số lít nước mắm loại II là 6 + 12 = 18 (l)

Đáp số: 18 l và 6 l.

Bài 3 (trang 18 SGK Toán 5): Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120m. Chiều rộng bằngGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó.

b) Người ta sử dụngGiải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

a) Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng là:

120 : 2 = 60 (m)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

5 + 7 = 12 (phần)

Chiều rộng là 60 : 12 x 5 = 25 (m)

Chiều dài là 60 – 25 = 35 (m)

b) Diện tích vườn hoa là 35 x 25 = 875 m2

Diện tích tối đa là 875 : 25 = 35 m2

Đáp số: a) 35m và 25 m      b) 35 m2