Bài 1 (trang 58 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Tính nhẩm:

1,48 x 10     5,12 x 1000     2,571 x 1000

15,5 x 10     0,9 x 100     0,1 x1000

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là: 80,05; 805; 8050; 80500?

Lời giải:

a) 14,8     512     2571

155     90     100

b) 8,05 x 10 = 80,5;     8,05 x 100 = 805;

8,05 x 1000 = 8050;     8,05 x 10 000 = 80 500.

Bài 2 (trang 58 SGK Toán 5) Luyện tập : Đặt tính rồi tính:

a) 7,69 x 50;    b) 12,6 x 800;    c) 12,82 x 40;    d) 82,14 x 600

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5  | Để học tốt Toán 5

Bài 3 (trang 58 SGK Toán 5) Luyện tập : Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52k,. Hỏi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Trong 3 giờ đầu người đó đi được:

10,8 x 3 = 32,4 (km)

Trong 4 giờ tiếp người đó đi được:

9,52 x 4 = 38,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả:

32,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số: 70,48 (km).

Bài 4 (trang 58 SGK Toán 5) Luyện tập : Tìm số tự nhiên X, biết: 2,5 x X < 7 ?

Lời giải:

Nếu x = 0 thì 2,5 x 0 = 0 < 7

Nếu x = 1 thì 2,5 x 1 = 2,5 < 7

Nếu x = 2 thì 2,5 x 2 = 5 < 7

Nếu x = 3 thì 2,5 x 3 = 7,5 > 7 (loại)

Vậy x là các số: 0; 1; 2.