Bài 1 (trang 26 SGK Toán 5): Đọc các số đo diện tích:

105dam2

32 600dam2

492hm2

180350hm2

Lời giải:

Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.

Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.

Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

Bài 2 (trang 26 SGK Toán 5): Viết các số đo diện tích :

a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b) Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Lời giải:

a) 271dam2

b) 18594dam2

c) 603hm2

d) 34 620hm2.

Bài 3 (trang 26 SGK Toán 5): a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

2dam2 =… m2             3dam215m2 = … m2

200m2 = … dam2              30hm2 = … dam2

12hm2 5dam2 = … dam2       760m2 = …dam2 … m2.

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

1m2 = … dam2     1dam2 = … hm2

3m2 = … dam2     8dam2 = … hm2

27m2= … dam2     15dam2 = … hm2.

Lời giải:

a) 200m2;       315m2;

2dam2;       3000dam2;

1205dam2;       7dam2 60m2.

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5

Bài 4 (trang 27 SGK Toán 5): Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng dề-ca-mét vuông :

a) 5dam223m2;     b) 16dam2 91m2     c) 32dam25m2.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5